Vragen & Antwoorden

We kunnen ons voorstellen, dat u nog meer vragen heeft na het lezen van onze informatie.

Vandaar dat we hieronder een uitgebreide Vragen en Antwoorden overzicht hebben gemaakt.

Zonne-energie is de energie die uit zonnestraling wordt gewonnen. De zon is de grootste en rijkste energiebron die de mensheid ter beschikking staat. Zelfs op de afstand waarop de aarde om de zon draait (150 miljoen km) levert zij onafgebroken enorme hoeveelheden energie in de vorm van straling. Per dag zo’n 15.000 maal de dagelijkse primaire energiebehoefte van de totale wereldbevolking. In theorie is het mogelijk de wereld van alle gebruikte energie te voorzien met zonnecentrales in woestijnen op een oppervlak ter grootte van Frankrijk.

In een zonnecollector wordt water door middel van zonlicht verwarmd. In een zonnepaneel (PV-module) wordt het zonlicht rechtstreeks in elektrische stroom omgezet.

PV is de internationale afkorting voor fotovoltaïsche reactie (Engels: Photo-Voltaic). Hiermee wordt het natuurkundige proces bedoeld waardoor zonlicht via een zonnecel in elektriciteit wordt omgezet.

Watt piek (Wp) geeft het vermogen van een zonnepaneel aan onder standaard test omstandigheden, de zogeheten STC (1.000 W/m2 instraling, 25 °C paneeltemperatuur, lichtspectrum “AM1,5″).

kWh is de afkorting voor kilowattuur (Engels: kilowatt per hour). Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd vermogen van 1000 W.

Dit hangt onder andere af van het type installatie, vast of bewegend, het type zonnecel en de hoeveelheid zonnestraling. Gemiddeld levert 1 kWpiek zonnepanelen die vast zijn opgesteld in Nederland of België jaarlijks ongeveer 850 kilowattuur (kWh) elektriciteit. Een beweegbare, met de zon meebewegende installatie levert aanzienlijk meer. In Nederland is dat circa 25% en in Spanje zelfs 40%.

Een gemiddeld gezin verbruikt jaarlijks ongeveer 3500 kWh. Voor een vaste installatie zijn dan circa 32m2 aan zonnepanelen nodig. Voor een beweegbare, met de zon meedraaiende installatie, circa 27m2 tot 23m2 zonnepanelen, aanzienlijk minder dus.

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Silicium is een halfgeleidermateriaal en heeft de eigenschap dat als licht er op invalt, elektronen een hogere energie krijgen waardoor er een spanningsverschil ontstaat tussen de twee contacten van de zonnecel. Individuele zonnecellen worden tot zogenaamde zonnepanelen (PV-modulen) aaneengeschakeld, die zonlicht in elektrische spanning omzetten. Deze gelijkstroom wordt vervolgens met behulp van een omvormer in voor het elektriciteitsnet bruikbare wisselstroom veranderd.

Ook als het bewolkt is, werkt een zonnecel. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest van de stralen verspreiden zich als diffuus licht. Het kan gebeuren dat op een licht bewolkte dag in mei een hogere opbrengst gemeten wordt dan op een stralend warme augustusdag. Schaduw op zonnepanelen verminderen de opbrengst aanzienlijk, dit moet dus worden voorkomen.

De modules halen maximaal rendement als ze naar het zuiden gericht zijn. Een kleine afwijking hiervan is geen probleem en geeft slechts een kleine vermogensafname.

Het overgrote deel van de zonnecellen die momenteel worden gebruikt bestaat uit kristallijn silicium. Monokristallijn silicium wordt als staaf uit een siliciumsmelt getrokken en in dunne schijven gezaagd. De zonnecel bestaat dan uit één mooi kristal.

Bij polykristallijn silicium wordt silicium vloeibaar in blokken gegoten, die daarna in schijven gezaagd worden. De zonnecel bestaat dan uit vele verschillende kristalletjes. Polykristallijne silicium cellen zijn iets goedkoper maar hebben wel een lager rendement.

Als op glas of een ander substraatmateriaal een fotovoltaïsch actieve laag wordt afgezet, spreken we van dunnefilmcellen. De rendementen van dunnelaagcellen liggen ver onder die van de kristallijne celtypen maar zijn wel een stuk goedkoper.

Een netgekoppelde zonne-installatie is op het openbare elektriciteitsnet aangesloten. Opgewekt vermogen wordt hierbij aan het net teruggeleverd. Afhankelijk van het type netaansluiting moet een apart contract voor terugleveren worden afgesloten.

Autonome systemen vindt men op plaatsen waar geen netaansluiting voorhanden is of waar zo’n aansluiting te duur zou zijn gezien de geringe elektriciteitsbehoefte. Enkele voorbeelden zijn lichtboeien op zee, straatlantarens en verlichting van borden.

Van een zonnepanelenleverancier mag tenminste een garantie van minstens 20 jaar op de zonnepanelen zelf (niet op de complete zonnepaneelinstallatie) verwacht worden. Sommige leveranciers bieden zelfs een garantie van 25 jaar. Het rendement neemt tijdens de jaren af, maar elke leverancier zal een minimaal rendement garanderen. Zo zijn er leveranciers die garanderen dat de zonnecellen 10 jaar lang 95% procent van het vermogen opleveren en 25 jaar lang 80% van het vermogen opleveren. Men kan dus stellen dat zonnepanelen minstens 25 tot 30 jaar meegaan.

In principe is het PV-systeem onderhoudsarm. De panelen spoelen zichzelf schoon door de regen (mits geplaatst onder een hoek van minimaal 10 à 15 graden). Eventueel kan men eens per jaar de panelen schoonmaken.

Onder energetische terugverdientijd verstaat men de tijd die een zonne-installatie nodig heeft om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als bij de fabricage verbruikt is. Een gemiddelde zonne-installatie heeft een energieterugverdientijd van zo’n 7 tot 9 jaar (afhankelijk van het type zonnecel). Dit is snel als je weet dat de levensduur van een gemiddeld zonnepaneel 30 jaar is.

Een manier om te bezuinigen op het gebruik van zonnepanelen is door gebruik te maken van zonvolgsystemen. Deze zorgen ervoor dat de zonnepanelen de gehele dag in de meest ideale stand op de zon gericht blijven.

Doordat hierbij veel meer zonlicht kan worden ingevangen, kan ook veel meer elektriciteit worden opgewekt. Daarnaast kan met tracking systemen zonlicht via spiegels geconcentreerd worden op een zonnecel of speciale torens voor het opwekken van elektriciteit.

Door het gebruik van zonnepanelen wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert.

Een 1MW (1.00o.000 watt) solar tracker zorgt in Nederland voor een vermindering aan CO2­uitstoot van 600.000 kg per jaar. Over twintig jaar gerekend is dat 12 kiloton! Ter vergelijking: per jaar stoot een gemiddelde auto 2.400 kilogram CO2 uit en een boom compenseert ongeveer 1,2 kilogram CO2 per jaar.

Dat zijn voor die 1MW installatie 10 miljoen bomen wat overeenkomt met 80 hectare bomen in Europa.

Veel landen voeren een actief beleid op het gebied van duurzame energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo heeft de Nederlandse overheid het streven dat in 2020, 20% van de energieproductie in Nederland uit duurzame bronnen afkomstig is.

Elk land, soms is dit zelfs regioafhankelijk, heeft zijn eigen stimuleringsmaatregelen voor het bevorderen van duurzame energie. Er zijn investeringsvergoedingen en subsidies voor de opgewekte kWh.

In Nederland is hiervoor onder andere de SDE en de EIA regeling, hierover is meer te lezen op onze informatie pagina

Zonne-energie kan overal gebruikt worden, maar het rendement verschilt per lokatie. Instraling is een maat die de kracht van de zon op het aardoppervlak weergeeft. Gemiddeld is de instraling ongeveer 1000 watt per vierkante meter.

Met normale kristallijne zonnecellen wordt een efficiency gehaald van 14-16%. Dit betekent dat per vierkante meter zonnecellen die in vol zonlicht worden geplaatst ongeveer 140 tot 160 watt opgewekt kan worden. De insolatie (bezonning) is een maat die de beschikbare energie van de zon uitdruk in „volledige zonuren” (d.w.z. 4 volledige zonuren = 4 uren zonlicht op een instralingsnivau niveau van 1000 watt per vierkante meter). Natuurlijk zijn er wereldwijd grote verschillen in de bezonning.

In Nederland zijn de verschillen relatief klein. Gemiddeld worden in Nederland 1400 tot 1600 volledige zonuren gemeten.

Nee. De zonnepanelen worden geleverd met een klein kastje, de zogenaamde micro-omvormer. Na het aansluiten van de zonnepanelen op de micro-omvormers wordt deze aangesloten op een geschikt stopcontact in uw huis, bij voorkeur energie onbelaste groep ( in sommige gevallen moet er een nieuw stopcontact en energiegroep worden aangelegd. Wij verzorgen dit voor u, dit is bij de installatie inbegrepen.

Vanaf dat moment kunt u stroom produceren.

Ja, maar u moet wel melden bij uw leverancier dat u zonnepanelen heeft om verwarring over de meterstanden te voorkomen. De teruglevering en opwekking van zonnestroom is geregeld in de elektriciteitwet van Nederland.

Iedere energieleverancier in Nederland moet zich hieraan houden, ook die van u.

Het maximale vermogen van panelen wordt aangegeven in Wattpiek (Wp). Het Wattpiek vermogen, wordt alleen bereikt onder ideale omstandigheden, zoals in landen rond de evenaar. In Nederland zijn de omstandigheden om zonne-energie op te wekken niet ideaal. Het aantal kWh dat panelen in een jaar opwekken kan worden berekend door het aantal Wp te vermenigvuldigen met 0,88.

De panelen zullen in normale situaties altijd in Nederland ongeveer tussen 85% en 88% van het aangegeven Wp opwekken. Dit ongeacht de weersomstandigheden! Het is hierbij wel van belang dat de panelen op het zuiden gericht zijn. Panelen slijten in de loop van de jaren wel iets. Fabrikanten garanderen daarom dat de panelen na 25 jaar minimaal nog 80% van hun huidige vermogen genereren.

Lastig aan zonnepanelen is dat hun werking moeilijk zichtbaar is. De productiemeter registreert wel wat er opgewekt wordt, maar eigenlijk kan alleen aan het eind van het jaar beoordeeld worden of de panelen daadwerkelijk de hoeveelheid opgewekt hebben die beloofd is.

Tussentijds kunnen zich altijd onverwachte omstandigheden voordoen waardoor de panelen minder opwekken dan de bedoeling is. Denk hierbij aan een defecte omvormer of schaduwval van een groeiende boom in de omgeving van de panelen.

Wij monitoren (optioneel) de prestaties van uw systeem middels onze SolarPowerOnline service. Zodra wij opmerken dat de cijfers anders zijn dan verwacht, nemen wij direct contact met u op en gaan wij op zoek naar de oorzaak van de verminderde opwekking van energie.

Als u een set zonnepanelen plaatst, ontvang u direct belastingvoordeel. U wekt namelijk zelf energie op.

Hierover betaal u geen belasting in tegenstelling tot de energie van het energiebedrijf. Hierover betaalt u 12,9 cent belasting per kWh. Bij een gemiddeld gebruik van 3.500 kWh kan dit oplopen tot 451,50 euro per jaar

Alleen bij gebouwen die vallen onder Monumentenzorg moet u een vergunning aanvragen bij het gemeentelijk bureau voor de monumentenzorg.

Dit is afhankelijk van het energieverbruik. Dit verbruik kun u terug vinden op de laatste eindafrekening van het energiebedrijf.

Voor een snelle berekening kunt u het jaarlijks energieverbruik in KWH delen door 0,9. De uitkomst is het totaal aantal watt aan zonnepalen welke u nodig heeft om het totale energieverbruik af te dekken en de terugverdientijd zo kort mogelijk te houden.

Al onze producten zijn gecertificeerd, óók op het gebied van veiligheid. Dit betekent dat onze zonnepanelen even ongevaarlijk zijn als elk ander huishoudelijk apparaat.

Afhankelijk van hoe handig u bent, kan dat tot maximaal 3 panelen. Maar wij kunnen het ook voor u uitvoeren.

De opgewekte energie wordt via een omvormer, die u op uw stopcontact aansluit, geschikt gemaakt voor uw apparaten in huis. Schijnt de zon niet, dan zit u niet opeens zonder stroom, want de omvormer heeft het overschot wat u op zonnige dagen hebt opgewekt teruggestuurd op het electriciteitsnet. Op minder zonnige dagen kun u deze energie gewoon weer gebruiken. In het vakjargon heet dit Salderen.

U merkt er dus niets van, alleen in uw portemonnee.